Premeň svoje rany na múdrosť.
Oprah Winfrey

Prečo uvažovať nad osobným rozvojom či koučingom?

V našej kultúre je téma psychológie, či osobného rozvoja stále tak trochu tabuizovaná. Ľudia majúci ťažkosti, ktoré nevedia zvládnuť sami alebo s pomocou svojich blízkych, pociťujú rôznorodé vnútorné bariéry k vyhľadaniu odbornej pomoci. Aj preto píšem nasledujúce riadky, aby čitateľ mohol slobodne popremýšľať o možnostiach a potenciáli osobného rozvoja a možno dospel k záveru, že najlepšia skúsenosť s nepoznaným, je tá vlastná.

Čo môže byť dôvodom pre osobný rozvoj a rast?

 • Dlhodobé pociťovanie neúspechu v nejakej oblasti (vzťahy, rodina, kariéra, životný štýl)
 • Riešenie konfliktov a nefunkčných vzťahov
 • Pocit nízkeho sebavedomia či sebahodnoty
 • Odkladanie dôležitých rozhodnutí a aktivít
 • Životná križovatka a výzva (kariérny rozvoj, začiatok podnikania, sťahovanie)
 • Zmena životného štýlu (šport, zmena stravovania, ľahšie typy závislostí)
 • Emočné problémy (stres, nevyrovnanosť, depresia, úzkosť, strach)
 • Vyrovnávanie sa so stratou (strata vzťahu, práce, ochorenie)
 • Pocit bezzmyselnosti života, či vnútornej apatie
 • Ťažkosti v pracovnej oblasti (vzťahové problémy so šéfom či kolegami, pracovný stres, preťaženie úlohami, potreba pracovnej zmeny, a pod.)
 • Neschopnosť relaxácie, disharmónia práce a osobného života

Čo môžete získať osobným rozvojom?

 • Získanie a rozvoj uvedomenia a sebareflexie
 • Rozpoznanie vlastných zdrojov a rozvoj kompetencií
 • Ľahšie prežívanie a vedomá práca s emóciami (informácie skryté za emóciami)
 • Zvládanie strachu / úzkosti / hnevu / depresie
 • Zvládanie záťažových situácií (stres, konflikty, krízy)
 • Nácvik a zavedenie relaxačných techník
 • Efektívnejšia komunikácia a asertivita
 • Vedomé rozhodovanie v situáciách zmeny a neistoty
 • Vnútorná motivácia k zavádzaniu zmien a prekonávaniu prekážok
 • Kariérny rozvoj - identifikácia talentu a silných stránok, ujasnenie svojich cieľov, získanie potrebných kompetencií, a pod.
 • Zlepšenie organizácie času, vyváženie osobného a pracovného života
 • A iné ... záleží od cieľov klienta

Ako môžete získané vedomosti a zručnosti využiť?

 • Celistvejšie a harmonickejšie vnútorné prežívanie života
 • Spoznanie samého seba - cesta k životnej múdrosti
 • Nasledovanie potrieb svojho autentického JA a vedomé rozhodovanie sa - cesta k zmysluplnému životu
 • Budovanie zdravých a fungujúcich medziľudských vzťahov
 • Efektívny kariérny rozvoj či budovanie vlastného podnikania
 • Zavedenie životných zmien a splnenie si životných snov, na ktoré ste predtým nemali odvahu

Čo treba vedieť pred vstupom do procesu koučingu / osobného rozvoja: