Pokiaľ neurobíte nevedomé vedomým, bude to riadiť váš život a budete to volať osudom.
C. G. Jung

Čo poskytujem ako kouč so psychologickým vzdelaním?

Vo svojej práci s klientmi prepájam poznatky a metódy manažmentu, koučingu, psychológie i psychoterapie. Aj vďaka štúdiu psychológie, sa dokážem zorientovať v komplexných súvislostiach, ktoré problém klienta vytvárajú a tieto súvislosti zohľadniť pri aplikácii riešenia, ktoré si klient zvolí. Svojim neustálym vzdelávaním sa v psychoterapii, budujem a zlepšujem svoju odbornú kompetenciu riešiť hlbšie osobné témy klienta, akými sú napríklad zmena problémového správania či prežívania, životné krízy, dlhodobé vzťahové ťažkosti, či záťažové situácie. Moje poznatky mi pri práci s klientom umožňujú využiť aj iné prístupy ako koučing. V rámci facilitovania osobného rozvoja klienta využívam rôzne postupy psychoterapie, techniky relaxácie a mindfulness.

Life & business coaching

Ako koučka sa venujem osobným i pracovným témam klientov. V rámci koučingu prepájam svoje vzdelanie a skúsenosti z oblasti manažmentu, psychológie i psychoterapie s koučovacími metódami. Klasický koučingový proces zvyčajne rozširujem o rôzne cvičenia, techniky a zážitkové metódy, ktoré sú relevantné voči cieľom a potrebám klienta. Koučing je vhodný pre klientov, ktorí riešia témy osobného rozvoja a rastu, či v pracovnej alebo osobnej oblasti. V rámci koučingu sa zaoberám vedomými procesmi, prítomnosťou a budúcnosťou klienta, orientujem sa na nájdenie vhodného riešenia situácie, podporenie akcie a zmeny. Nejedná sa o mentoring, a teda klient hľadá odpovede na svoje otázky primárne sám.

Ako to funguje?

Kouč pracuje primárne pomocou otázok a reflexie, ktorými mapuje situáciu a želaný stav, ktorý si definuje klient sám, podľa svojich potrieb. Metóda koučingu hľadá a podporuje zdroje, ktoré má klient v sebe, ale aj buduje nové schopnosti, presvedčenia a postoje, potrebné pre dosiahnutie trvalej zmeny. Kouč zároveň sprevádza klienta v celom procese zmeny, a teda podporuje jeho energiu i motiváciu pre zmenu. Kouč hľadá a využíva zdroje klienta k zabezpečeniu jeho akcieschopnosti.

Klient sa v koučovacom procese učí prebratiu zodpovednosti za výber aj realizáciu zmeny a popri napĺňaní definovaných cieľov smeruje k samostatnosti a nezávislosti od kouča. Koučing podporuje klientovu orientáciu na súčasnosť a budúcnosť a do minulosti sa vracia iba v prípade, že v nej možno nájsť potrebné zdroje pre klientovu podporu v procese zmeny. Koučing so mnou nie je len rozhovorom, klientom poskytujem i rôzne cvičenia a zážitkové metódy, ktoré ho podporia v jeho rozvoji a raste.

Ako kouč svojimi schopnosťami zabezpečuje výsledky?

Horsecoaching

Horsecoaching je názvom môjho produktu a využíva metódy učenia zážitkom, koučingu a učenia asistovaného koňmi. Na Slovenku sa jedná o relatívne neobjavenú metódu osobného rozvoja. Okrem kouča a klienta je koučingový priestor zdielaný aj s koňom alebo viacerými koňmi. Horsecoaching je vhodný pre klientov od 14 rokov, alebo od veku klienta, kedy je dostatočne schopný reflektovať a ovplyvňovať svoje myslenie, emócie a správanie.

Ako to funguje?

Horsecoaching sa odohráva pomocou interakcie klienta s koňom i horsecoachom. Aktivity, ktoré sú súčasťou horsecoachingu, sa vykonávajú zo zeme (nejde o jazdenie na koni!). V procese sa využíva schopnosť koňa poskytovať človeku autentickú spätnú väzbu (kôň je dostatočne domestifikovaný, ale nie “podplatiteľný”), komunikáciu a správanie koňa ako loveného zvieraťa (koristi), ktoré je odlišné od sveta lovca (človeka) a fakt, že kôň je zrkadlom psychiky človeka (odráža jeho myslenie, emócie i správanie).

Kôn vystupuje ako pomocný diagnostik, učiteľ i kontrolór skutočného pokroku, zefektívňuje čas potrebný pre preskúmanie problému a urýchľuje osvojenie zručností potrebných pre zmenu problémovej situácie. Horsecoach slúži ako sprievodca práce klienta s koňom, je plneprítomný pri interakciách klienta s koňom, dáva klientovi podporu i spätnú väzbu, zabezpečuje bezpečné prostredie a výcvik koní pre horsecoaching. Zistenia z horsecoachingovej lekcie je ďalej možné spracúvať na koučingovom sedení, bez účasti koňa.

Benefity horsecoachingu:

Koučing a aktivity asistované koňmi je možné využiť i pri rozvoji lídrov či pracovných skupín.

  • Identifikácia lídra a rolí v tímoch
  • Identifikácia a rozvoj silných stránok v skupinách
  • Identifikácia potenciálu a rizík v dynamike skupiny
  • Tréning líderstva - rôzne štýly vedenia
  • Formulácia cieľov a nástroje pre dosahovanie cieľov
  • Efektívnejšia tímová spolupráca a súdržnosť skupiny
  • Rozvoj stratégií pre analýzu a reflexiu skupinových procesov
  • Prekonanie strachov a obmedzení
  • Príprava na zmeny, stratégie pre zvládnutie konfliktov
  • Inklúzia emócií a intuície do situácií rozhodovania a zmeny