Nie som tým, čo sa mi prihodilo, som tým, kým som sa rozhodol byť.

C.G. Jung

Môj príbeh

Volám sa Hana Šišková a na tejto stránke dostanete bližšie informácie o mne. Verím, že život je cesta. Svoj život sa snažím žiť naplno, s radosťou prijímam jeho dary a k jeho výzvam sa staviam čelom. Na svojej ceste sa snažím rásť, skúmať, prepájať a tvoriť. To, čo ako kouč prinášam, aj aktívne žijem. Sama, ako človek, som otvorená rastu a zmenám, ktoré tento rast sprevádzajú. Verím, že je možné žiť život a vzťahy tak, ako si prajeme v našom najhlbšom JA. Z vlastnej skúsenosti viem, čo cesta k plnému životu i vzťahom obnáša, aj preto je práca so mnou autentická a klientov sprevádzam s plnou podporou a empatiou.

Moja kariéra sa rozvíjala v štyroch dôležitých oblastiach. Každú z nich Vám predstavím v samostatnej sekcii, v ktorej popíšem moju skúsenosť s daným odborom a to, ako táto skúsenosť ovplyvnila môj prístup k ponúkaným službám.

Manažment a vedenie ľudí

Vždy ma zaujímala práca s ľuďmi a efektívne využitie dostupných prostriedkov. Asi aj preto ma moje prvé profesijné kroky priviedli k štúdiu manažmentu. Neskôr som pracovala v oblasti obchodu, marketingu i riadenia ľudí. Mám rôznorodé skúsenosti s komplexným riadením značky, ekonomicko-prevádzkovými aspektami riadenia i vedením ľudí.


Pracovala som pre slovenské firmy, kde som bola zodpovedná za kompletné tvorenie i vedenie agendy. Tieto skúsenosti mi pomáhajú so širším pochopením práce a problémov svojich klientov v procese business coachingu i pri plánovaní aktivít v oblasti rozvoja lídrov a pracovných tímov, ktoré aktuálne rozpracúvam.

Psychológia a psychoterapia

Od detstva som bola priťahovaná filozofiou, príbehmi ľudí, hľadaním zmyslu života a záhadami psychiky človeka. K štúdiu psychológie a psychoterapie som sa dostala až v čase, keď som si naplno uvedomila, že manažmentom sa nechcem živiť naveky a počúvla som svoj vnútorný hlas, ktorý volal po zmene, možno až premene seba samej. Pre mňa osobne, byť psychoterapeutom znamená dlhodobé vzdelávanie sa i doživotnú prácu na sebe samom. Aj vďaka tomu autenticky podporujem druhých v ich ceste ku zmenám a premenám, ktoré ich urobia šťastnými a naplnenými.


Pri práci s klientmi na ich osobnom rozvoji aktuálne využívam hlavne metódy proces-orientovanej psychológie, pozitívnej psychológie, ako aj techniky mindfulness a relaxačné techniky. Som účastníkom psychoterapeutického vzdelávania a verím, že časom medzi moje služby pribudne aj psychoterapia.

  • Som vyštudovaná psychologička (FF TU)
  • Som frekventantkou dlhodobého výcviku v psychoterapii (Inštitút proces-orientovej psychológie)

Koučing

Koučing je pre mňa praktickou fúziou poznatkov psychológie a motivácie ľudí k efektívnemu výkonu. Dnes je primárne využívaný v korporátnom prostredí, ale vzišiel z oblasti tréningu vrcholových športovcov. V súčasnosti má mnoho smerov a metód, ktoré možno využiť nielen v pracovnej oblasti (tzv. business coaching), ale i v osobných témach (tzv. life coaching). Na dráhu kouča som sa vydala počas štúdia psychológie, pretože ma oslovila možnosť využiť svoje skúsenosti v biznise a prepojiť ich s oblasťou rozvoja ľudí vo firemnom prostredí.


Venujem sa osobnému aj biznisovému koučingu. Využívam metódy na riešenie-orientovaného a transformatívneho koučingu i niektoré techniky neuro-lingvistického programovania. Rada prepájam prednosti koučingu s inými oblasťami rozvoja ľudí, či už ide o psychoterapiu alebo rozvojové aktivity s asistenciou koní.

Kone a osobný rozvoj

Kone boli vždy mojou vášňou, inšpiráciou, útočiskom a životnými učiteľmi. Jazdenie na koni vyžaduje nielen fyzickú, ale i psychickú zdatnosť jazdca. Schopnosť koňa byť autentickým zrkadlom nášho psychického rozpoloženia, schopností i správania, je možné využiť v práci na osobnom rozvoji ľudí a ich psychoterapii. Spolupráca s týmto zvieraťom je pre mňa až spirituálnym zážitkom, ktorý by som chcela ďalej šíriť medzi ľudí.


Pri práci na osobnom rozvoji ľudí využívam taktiež metódy učenia zážitkom, koučingu a učenia asistovaného koňmi (equine-assisted coaching/learning). Tieto metódy nevyužívajú jazdenie, ale rôzne cvičenia a hry s koňmi. Sú vhodné pre nejazdcov i jazdcov, ktorí majú myseľ a srdce otvorené a chcú zažiť niečo nové, inšpiratívne a transformatívne. Kone dokážu byť prínosné i pri budovaní postojov a zručností lídrov a zlepšovaní výkonu pracovných tímov v korporáciách.

  • Som certifikovaná učiteľka jazdy na koni a cvičiteľka koní pre hipoterapiu
  • 20 rokov sú kone súčasťou môjho osobného i pracovného života
  • V praxi využívam talent koní pomáhať s osobným rozvojom ľudí (Equine-assisted coaching and learning)

Môj prístup: ako fungujem?

Prepájam poznatky a metódy koučingu, psychológie i psychoterapie, a teda pracujem s metódami, ktoré pracujú s hlbšou úrovňou psychiky klienta, majú praktické výsledky a zároveň sú vedecky podložené. Ku každému klientovi pristupujem individuálne a spolu s ním vytváram jeho vlastnú cestu rozvoja a rastu. K spolupráci viem po dohode s klientom prizvať aj konských partnerov, ktorí umožňujú klientovi pozrieť sa na seba z inej perspektívy, ale aj zažiť na vlastnej koži niečo odlišné od bežnej skúsenosti a okúsiť nové spôsoby svojho fungovania hravou, zážitkovou formou.


Dôverujem klientovi, že zdroje ku zmene má vo svojich rukách, preto je mojou prácou hlavne vytvárať bezpečné prostredie, atmosféru slobodného skúmania a zabezpečovať svojimi vedomosťami a zručnosťami proces, ktorý povedie k rozširovaniu a prehlbovaniu uvedomenia klienta. Pomocou uvedomenia, v procese koučingu či facilitácie, je možné objaviť konkrétne cesty, ako ho aplikovať do života a zaviesť žiadané zmeny. Ciele, obsah i cestu k zmenám si vyberá klient sám a je tiež zodpovedný za ich realizáciu v bežnom živote.