14. 3. 2018

Kouč, psychológ alebo terapeut? Ako sa v tom vyznať?

V tomto blogu sa pokúsim o stručné charakterizovanie rozdielov medzi povolaniami, ktoré sú v našej spoločnosti relatívne nové a ľudia si stále iba zvykajú využívať služby týchto odborníkov. Stručne, a hádam i výstižne, odlišujem povolania: kouč, mentor, motivačný speaker, psychológ, psychiater, psychoterapeut a facilitátor osobného rozvoja. Nejde mi o akademické vymedzenie pojmov, ale o priblíženie týchto povolaní z hľadiska ich odbornosti, cieľovej skupiny, metód a zámeru daného odborníka. Článok by mal pomôcť čitateľovi s orientáciou pri vyhľadaní pomoci vhodnej pre jeho konkrétny prípad. Pri každom z povolaní uvádzam praktický príklad potenciálneho klienta, pre ktorého by bola takáto forma pomoci vhodná.


Kouč

Je zvyčajne absolventom kurzu, kde sa naučil využívať techniky koučingu v prospech svojich klientov. V súčasnosti sa medzinárodná koučingová federácia (ICF) snaží z koučingu urobiť samostatné povolanie a zabezpečiť vykonávanie koučingu podľa určitých štandardov, ktoré zaručia potrebnú úroveň koučingového procesu. Kouč nedirektívnym spôsobom (využívanie otázok a techník aktívneho počúvania) pomáha klientovi identifikovať a napĺňať jeho ciele. V rámci procesu koučingu sa snaží v klientovi podporovať osobnú zodpovednosť, kritické myslenie, sebaobjavovanie a sebaúčinnosť. Koučing vždy smeruje k aktivite klienta. Existujú dva hlavné prúdy koučingu, a to životný koučing (life coaching) a biznis koučing (business coaching).

Príklad klienta

Ján pociťuje už dlhšiu dobu nespokojnosť vo svojej pracovnej oblasti. Túžil po inej kariére, ale nevie, ako by vedel také niečo dosiahnuť. Cíti, že si nesedí so svojimi kolegami a nedostal od svojho šéfa dobré hodnotenie výkonu na predošlom projekte.

Petra sa stala matkou. Zrazu má na všetko málo času. Plánovala, že na materskej dovolenke začne maľovať, ale nestíha ani to, čo by mala. Jej muž je málo doma, ale keď večer príde, je už unavená na spoločné aktivity alebo rozhovory. Cíti, že niečo sa musí zmeniť, že ďalej to takto nejde.


Mentor

Je expertom v danej oblasti, v ktorej klient vyhľadáva pomoc. Súčasťou práce mentora je analýza problému, poskytovanie a predpisovanie rád, prípadne vytváranie stratégií. Mentor tiež svojich klientov učí novým vedomostiam a zručnostiam. Klientov vedie a pomáha im s ich konkrétnymi, zvyčajne odbornými problémami. Tento spôsob práce sa asi najviac zo všetkých typov pomoci podobá tomu, ako sme naučení pracovať so svojimi problémami v rámci školského vzdelávania.

Príklad klienta

Jana dostala od svojho šéfa na starosť úplne nový projekt, aký vo firme zatiaľ nikto nerealizoval. Sama nemá dostatok skúseností a nevie, kde by mala začať zháňať informácie, ani ako postupovať pri realizácii projektu.


Motivačný speaker

Je človek, ktorý dosiahol v živote svoje ciele, v očiach verejnosti je považovaný za úspešného a rozhodol sa svoju skúsenosť zdieľať s ostatnými ľuďmi. Zvyčajne je špecialistom v konkrétnej životnej alebo profesijnej doméne, ale nemá príslušné vzdelanie ani dostatok expertných skúseností, ktoré by mu umožňovali odborne pracovať s psychikou človeka, alebo svoju skúsenosť zasadiť do širších, expertných súvislostí. Zameriava sa na konkrétnu, praktickú skúsenosť a snaží sa motivovať svoje publikum k zopakovaniu tejto svojej skúsenosti.

Príklad klienta

Adam objavil na sociálnej sieti zaujímavý event, kde sa bude hovoriť o začínajúcich podnikateľoch. Odhodláva sa ku dráhe freelancera, ale zatiaľ nenabral dosť odvahy. Je zvedavý, čo ľudia ako on v začiatkoch podnikania prežívajú a s čím sa potýkajú.


Psychológ

Je človek, ktorý má vysokoškolské vzdelanie v psychológii a ďalej sa špecializuje na jednotlivé oblasti psychológie atestáciou podobne, ako v prípade lekárov. Svoje povolanie vykonáva v rámci svojej špecializácie, ktorou je napríklad klinická, poradenská, školská alebo pracovná psychológia. Psychológ využíva vo svojom povolaní diagnostiku, v rámci ktorej analyzuje problém klienta a pomocou nej identifikuje možnosti riešenia problému. V spolupráci s klientom vyberá najvhodnejšie riešenie i vyhodnocuje jeho úspešnosť v praxi. Môže poskytnúť konkrétne rady, prípadne učiť svojich klientov potrebným zručnostiam tak, ako v prípade mentora. Je odborníkom na myslenie, prežívanie a správanie jednotlivca i menších sociálnych skupín.

Príklad klienta

Adela má problémy v škole. Nevie sa sústrediť v rámci hodín, nedokáže sa učiť, predmety jej nejdú tak, ako očakávala. Nevie, či si správne vybrala svoju školu a pochybuje o svojich schopnostiach.

František koná impulzívne a nepredvídateľne. S každým sa len háda. Pri projektoch má problém dokončovať svoje úlohy. Každý sa ne neho sťažuje. Nerozumie tomu a zvažuje, že by chcel vedieť príčiny svojich problémov.


Psychiater

Je lekár so špecializáciou na oblasť psychiatrie. Keďže je lekár, má pacientov (nie klientov), pracuje na klinických pracoviskách (napr. nemocnice) a predpisuje lieky. Zameriava sa na psychické poruchy a ochorenia, ktoré vie diagnostikovať a navrhuje liečbu podobne, ako ostatní lekári. Môže mať ukončené aj vzdelanie v oblasti psychoterapie.

Príklad klienta (pacienta)

Felixove nálady a prežívanie sveta sú komplikované. Má dni až týždne, kedy pracuje aj 20 hodín denne, uzatvára obrovské obchody, míňa viac, ako zarobí a nevie sa nabažiť životných dobrodružstiev. Potom sa náhle uzatvorí, zrúti sa, celé dni preleží v posteli, nevládze urobiť ani krok bez doprovodu a myslí na samovraždu.


Psychoterapeut

Je samostatné povolanie, ktoré môže človek vykonávať po absolvovaní príslušnej vysokej školy (napr. psychológia, medicína, špeciálna pedagogika), pričom musí absolvovať ďalšie, zvyčajne päťročné štúdium konkrétneho psychoterapeutického smeru. Je akýmsi ďalším článkom pri liečbe – častokrát spolupracuje s klinickým psychológom, prípadne psychiatrom, ale je možné aj vyhľadať jeho pomoc na priamo. Psychoterapeut pracuje zvyčajne s ľuďmi, ktorí prežívajú závažné obtiaže v živote alebo majú psychické poruchy či ochorenia. Je čímsi ako liečiteľ. Zameriava sa na problémy, slabé a nefunkčné miesta v živote klienta a pomáha mu nájsť nové spôsoby prežívania a správania, ktoré mu vylepšia kvalitu života. Často pracuje s minulosťou, v ktorej identifikuje príčiny problémov.

Príklad klienta

Adela sa už dlhší čas poriadne nevyspala, ani jesť jej nechutí. Nič už ju nenapĺňa, ani nebaví. V poslednom čase sa jej nechce ísť von s priateľmi. Sem tam ju napadá, na čo vlastne žije. Keď ide v autobuse do práce, niekedy má pocit, akoby nemohla dýchať a musí vystúpiť.

Dano sa v poslednom čase cíti čudne. Akoby ho niekto, alebo niečo nenechalo na pokoji. Keď ide po ulici, často sa obzerá, či ho niekto neprenasleduje. Aj keď je sám, je nepokojný, mú podivné myšlienky a cíti, akoby ho niekto pozoroval.


Facilitátor osobného rozvoja – špeciálny smer psychoterapie

Facilitátor má psychoterapeutické vzdelanie. Facilitácia osobného rozvoja je vznikajúcou odnožou psychoterapie, ktorá sa zameriava na osobný rozvoj, rast a zdravé fungovanie jednotlivca. Ide zväčša o prístup humanisticky zameraných psychoterapeutických škôl, ktoré problémy klienta nevnímajú ako diagnózy, zameriavajú sa skôr na prítomnosť a budúcnosť klienta, hľadajú a podporujú silné a fungujúce časti klienta. Pracujú aj s „normálnou“ populáciou, ktorá pociťuje menej závažné problémy alebo má potrebu zmeny a rozvoja vo svojom živote. Ide o nedirektívny prístup ku práci s klientom, kde základom spolupráce s klientom je práca na klientových osobných cieľoch a rozvoj nových psychologických schopností a zručností, ktoré mu pomôžu jeho ciele naplniť.

Pomocou poznatkov z oblasti psychoterapie, facilitátor osobného rozvoja odhaľuje spolu s klientom jeho potreby, snaží sa o rozvoj sebaobjavovania, sebauvedomenia, sebareflexie a životnej zodpovednosti. Pracuje aj so schopnosťou klienta adaptovať sa na svoju sociálnu skupinu a životné prostredie.

Príklad klienta

Tomáš sa rozišiel s dlhoročnou priateľkou. Je z toho smutný, akosi nevie nájsť nový smer. Kamaráti mu vravia, že s ním už nie je reč, že sa zmenil. Vzťahy mu prídu komplikované, akoby sa v nich nevyznal. Je mu to ľúto, nechápe, kde robí chybu.

Karin má problém so sebavedomím. Je síce medzi priateľmi obľúbená, ale v novej spoločnosti sa cíti neisto. Má problém s nadväzovaním nových kontaktov, niekedy sa spoločnosti radšej vyhne. Cíti, že jej unikajú príležitosti. Akosi si nedôveruje, hoci blízki v ňu veria a povzbudzujú ju.


Napriek tomu, že som sa pokúsila o oddelenie týchto profesií kvôli sprehľadneniu možností klienta pri vyhľadaní pomoci, v praxi sa často stretávame s rôznymi kombináciami odborností u jedného profesionála. Ako som spomenula, napríklad psychológ i psychiater môžu a nemusia byť zároveň aj psychoterapeutimi, na druhej strane kouč môže mať aj psychologické, či navyše aj psychoterapeutické vzdelanie. Cieľom každého odborníka na psychiku človeka by malo byť dobro klienta, kvalitné a odborné poskytovanie služieb. Aj preto sa kompetencie často prekrývajú a jeden človek pokrýva hneď niekoľko oblastí svojho pôsobenia. Výsledkom je potom skôr širší, ako užší, výber techník a metód práce s klientom a samozrejme tiež širšia paleta služieb a možností pre svojich klientov.